Šifre za unos podataka u bazu CROSO

 JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA

Red.
br.

Naziv obeležja

Podatak

Šifra

1

2

3

4

1

Vrsta prijave

Prijava

1

Odjava

2

Promena

3

Prijava - Odjava

4

Odjava po službenoj dužnosti

5

2

Pol

Muški

1

Ženski

2

3

Opština

Prema Odluci o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 9/98 i 25/00, "Službeni glasnik RS", broj 15/10), Poglavlje 12. Šifarnik opština u SRJ

 

4

Mesto (Naselje)

Prema Sistemskom spisku naselja na osnovu Zakona o Registru prostornih jedinica ("Službeni glasnik SRS", broj 19/89, "Službeni glasnik RS", br. 53/93 - dr. zakon, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon) i metodologije za vođenje evidencije, prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o prostornim jedinicama - Republički zavod za statistiku

 

5

Državljanstvo

Prema Odluci o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 9/98 i 25/00, "Službeni glasnik RS", broj 15/10), Poglavlje 11. Šifarnik država

 

6

Zanimanje

Prema Odluci o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 9/98 i 25/00, "Službeni glasnik RS", broj 15/10), Poglavlje 1. Šifarnik zanimanja i stručne spreme

 

7

Stepen stručne spreme

Prema Odluci o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 9/98 i 25/00, "Službeni glasnik RS", broj 15/10), Poglavlje 3. Šifarnik stepena stručne spreme

 

8

Osnov osiguranja

1. Za osiguranike zaposlene

 

lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni u privrednom društvu, kod preduzetnika, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i civilna lica zaposlena u Vojsci, vojnim jedinicama ili vojnim ustanovama

101

lica zaposlena kod fizičkog lica (koji nemaju PIB)

102

domaći državljani koji su, na teritoriji Republike Srbije, zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom

104

strani državljani i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom

105

strani državljani i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom

106

lica koja obavljaju poslove van prostorija poslodavca

108

lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni koji su upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koji obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno

109

Izabrana, imenovana ili postavljena lica ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, naknadu zarade, odnosno platu

110

domaći državljani zaposleni u inostranstvu ako za to vreme nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po propisima te države ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije

111

državljani Republike Srbije zaposleni u domaćinstvima državljana Republike Srbije koji su u radnom odnosu u inostranstvu kod organizacije čije je sedište na teritoriji Republike Srbije

112

lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove ako nisu osigurani po drugom osnovu

113

lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske odnosno studentske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju

114

lica koja ostvaruju novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju

115

lice koje po prestanku radnog odnosa ostvaruje pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti

116

zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj odnosno staratelj koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života, dok miruju prava i obaveze po osnovu rada, u skladu sa propisima o radu

117

uključenje u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona

119

uključenje u obavezno zdravstveno osiguranje - za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona

120

lica koja nisu državljani Republike Srbije, a obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge

121

Korisnik novčane naknade po Sporazumu o socijalnom osiguranju sa BiH kojima je prestalo osiguranje u Republici Srbiji, a žive u BiH

122

profesionalna vojna lica

123

lica, korisnici privremene naknade po posebnom aktu Vlade

124

lica koja poslove direktora obavljaju po ugovoru o pravima i obavezama direktora ( član 48. Zakona o radu)

125

2. Obavljanje samostalne delatnosti

 

advokatske

201

zanatske

202

umetničke

203

ugostiteljske

204

trgovinske

205

osnivač odnosno član privrednog društva koji u njemu radi

206

osnivač odnosno član privrednog društva koji je zasnovao radni odnos u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član

207

slične zanatskoj

208

prevoza

209

druge delatnost u kulturi

210

novinarske

211

stomatološke

212

lekarske

213

apotekarske

214

prevodilačke

215

sportske

216

manekenske

217

finansijske

218

sveštenika

219

verskih službenika

220

lica koja obavljaju poslove po ugovoru sa određenim rokom trajanja

221

lica koja obavljaju poslove po ugovoru bez ugovorenog roka trajanja

222

po prestanku obavljanja samostalne delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju

224

3. Obavljanje poljoprivredne delatnosti

 

nosilac poljoprivrednog domaćinstva mlađi od 18 godina starosti

301

nosilac poljoprivrednog domaćinstva stariji od 18 godina starosti

302

član domaćinstva poljoprivrednika

303

član mešovitog domaćinstva

304

nosilac poljoprivrednog gazdinstva mlađi od 18 godina starosti

305

nosilac poljoprivrednog gazdinstva stariji od 18 godina starosti

306

član poljoprivrednog gazdinstva

307

lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu na osnovu ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta

308

zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji su stariji od 18 godina života i koji obavljaju poljoprivrednu delatnost kao jedino ili osnovno zanimanje

309

nosilac poljoprivrednog domaćinstva stariji od 18 godina života, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave

312

član domaćinstva poljoprivrednika, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave

313

član mešovitog domaćinstva, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave

314

nosilac poljoprivrednog gazdinstva stariji od 18 godina života, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave

316

član poljoprivrednog gazdinstva, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave

317

4. Osnov za zdravstveno osiguranje

 

4.1. Korišćenje penzije

 

korišćenje penzije - za korisnike penzija po domaćim propisima

401

državljani Republike Srbije koji primaju penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja dok borave ili imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno koji primaju penziju od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima države isplatioca penzije, za sebe ili članove svoje porodice, ne mogu koristiti ili ostvariti van teritorije te države - za korisnike penzije i članove njihovih porodica

402

4.2. Zdravstveno osiguranje na osnovu člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju

 

deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života

411

žene u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće i materinstva do 12 meseci nakon porođaja

412

lica starija od 65 godina života

413

osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica

414

nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda koji je propisan kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica

415

materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koji su korisnici porodične invalidnine po propisima o socijalnoj zaštiti odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata

416

korisnici stalnih novčanih pomoći kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice po propisima o socijalnoj zaštiti

417

korisnici pomoći - članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka

418

lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene zakonom o zaštiti od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multipleks skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti; obolela od retkih bolesti, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem tkiva i organa

419

monasi i monahinje

420

lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište odnosno boravište u Republici Srbiji

421

žrtve nasilja u porodici

422

žrtve trgovine ljudima

423

lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših Republika SFRJ ako ispunjavaju uslov u pogledu mesečnog prihoda u skladu sa zakonom i ako imaju boravište na teritorije Republike Srbije i nisu osigurani po drugom osnovu

431

4.3 Zdravstveno osiguranje po posebnim propisima

 

raseljena lica sa Kosova i Metohije

432

vojni i civilni invalidi u skladu sa propisima koji uređuju prava boraca, vojnih invalida, porodica palih boraca i civilnih invalida rata

434

4.4. Osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

 

učenici i studenti koji se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi

441

lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju određene poslove za koje ne primaju zaradu, odnosno ugovorenu naknadu (na osnovu ugovora o volonterskom radu)

442

lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju

444

lica koja se nalaze na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu organizacije nadležne za zapošljavanje

445

lica koja učestvuju u organizovanim javnim radovima od opšteg značaja

446

lica koja učestvuju u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća

447

lica angažovana u vatrogasnim službama za gašenje požara i na obuci za gašenje požara;

448

lica koja se nalaze na osposobljavanju i obučavanju za odbranu i druge vidove obuke za potrebe odbrane zemlje

449

lica koja su angažovana na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja i drugih javnih okupljanja građana

450

lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izdržavanje kazne zatvora (radionica, radilište i sl.) i na drugom mestu rada

451

4.5. Osiguranje po međunarodnim ugovorima i osiguranje za strane stručnjake i lica na školovanju

 

obavljanje poslova po osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji - za strane državljane koji na osnovu njih na teritoriji Republike Srbije rade kod domaćih organizacija, odnosno privatnih poslodavaca

461

školovanje ili stručno usavršavanje - za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije

462

9

Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem

12/14 meseci

1

12/15 meseci

2

12/16 meseci

3

12/18 meseci

4

10

Vrsta zaposlenja

Neodređeno vreme

1

Određeno vreme

2

11

Zaposlenje kod više poslodavaca

Da

1

Ne

2

12

Osnov prestanka - prekida osiguranja

 

 

Stečaj i likvidacija poslodavca

1

Ostali slučajevi prestanaka rada poslodavca

2

Smrt

3

Ostvarivanje prava na starosnu ili porodičnu penziju

4

Ako je došlo do gubitka radne sposobnosti koji je utvrđen na zakonom propisan način - invalidska penzija

5

Istekom roka za koji je radni odnos zasnovan

6

Sporazumom između zaposlenog i poslodavca

7

Ako zaposleni učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom

8

Ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu

9

Ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti, za obavljanje poslova na kojima radi

10

Ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca

11

Ako se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka za neplaćeno odsustvo ili mirovanje radnog odnosa u skladu sa propisima o radu

12

Ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad

13

Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u smislu člana 171. stav 1. tač. 1. do 4. Zakona o radu (premeštaj na drugi odgovarajući posao, u drugo mesto rada, kod drugog poslodavca, prekvalifikacija i dokvalifikacija....)

14

Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u vezi sa članom 33. stav 1. tačka 10. Zakona o radu (izmena ugovorene zarade)

15

Ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla

16

Otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog

17

Ako je po odredbama zakona, odnosno pravosnažnoj odluci suda ili drugog organa zabranjeno da obavlja određene poslove, a ne može da mu se obezbedi obavljanje drugih poslova

18

Ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izdržavanja kazne zatvora

19

Ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere

20

Prestanak funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate u skladu sa zakonom

21

Prenos osnivačkih prava vlasnika odnosno člana privrednog društva

22

Odsluženje vojnog roka

23

U drugim slučajevima utvrđenim zakonom

24

Prestanak rada preduzetnika, odnosno, osnivača privrednog društva

25

Prestanak osiguranja zbog brisanja neaktivnog privrednog društva iz registra privrednih društava

26

Prestanak obavljanja ugovorenih poslova

27

Prestanak osiguranja za lica uključena u obavezno osiguranje

28

Istupanje iz osiguranja poljoprivrednika a

29

Prestanak svojstva osiguranika poljoprivrednik

30

Prekid osiguranja po osnovu radnog odnosa zbog mirovanja

31

Prekid obavljanja samostalne delatnosti zbog bolovanja ili porodiljskog odsustva

32

Prekid obavljanja samostalne delatnosti iz drugih razloga

33

Prestanak osiguranja za slučaj nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti

34

Istek ugovora o volonterskom radu

35

Prestanak mirovanja prava i obaveza po osnovu rada zbog nege deteta do tri godine starosti u skladu sa propisima o radu

36

Prestanak prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju

37

Prestanak prava na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, po prestanku radnog odnosa

38

Istekom ugovora o razmeni stručnjaka i međunarodno tehničkoj saradnji

39

Danom završetka školovanja

40

Danom odjave

41

Danom prestanka pružanja hitne medicinske pomoći

42

Danom promene osnova osiguranja

43

Danom prestanka prava na penziju odnosno novčanu naknadu po propisima PIO

44

Prestanak osiguranja u slučaju smrti na osnovu informacije dobijene od nadležnog državnog organa

45

Programska odjava

55

13

Nosilac osiguranja

Da

1

Ne

2

14

Srodstvo sa nosiocem osiguranja

Dete

1

Supružnik

2

Roditelj

3

Deda ili baba

4

Unuče

5

Brat ili sestra

6

15

Posebni podaci o osiguraniku

slepom licu

1

obolelom od distrofije ili srodnih mišićnih ili neuromišićnih oboljenja

2

obolelom od paraplegije

3

obolelom od cerebralne i dečije paralize i multipleks skleroze

4

sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%

5

ratnom vojnom invalidu od I-VI grupe

6

mirnodopskom vojnom invalidu od I-VI grupe

7

civilnom invalidu rata I-VI grupe

8

sa preostalom radnom sposobnošću

9

invalidu rada II kategorije

10

invalidu rada III kategorije

11

gluvim licima

12

nagluvim licima

13

slabovidim licima

14

LMO licima

15

VO licima

16

TIL

17

16

Korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

 

 

Penzija

1

Novčana naknada za telesno oštećenje

2

Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica

3

Novčana naknada iz invalidskog osiguranja

4

Ako osiguranik koristi više prava iz PIO, unosi se kombinacija navedenih šifara

 

17

Delatnost

Prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) i Uredbi o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/10)

 

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove