Katalog vrste prihoda za PDPO/S i PP KDZN

 R. br.

 ŠIFRA VRSTE PRIHODA/NAKNADE

 OPIS VRSTE PRIHODA

 PP
0 - rezident
 1 - nerez. PL
 2 - stal. P.J. 

 L J
 0 - ne
 1 - da 

 OVP
Oznaka vrste prihoda 

 PPS
 0 - ne PPS
 1 - da PPS
 2 - ne plaća 

 

 Prihodi po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona 

 1.

 1

 0

 11

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona, bez korišćenja povlašćene poreske stope  

 2.

 1

 0

 11

 1

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO 

 3.

 1

 0

 11

 2

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO 

 4.

 1

 1

 11

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona, bez korišćenja povlašćene poreske stope 

 5.

 2

 1

 11

 0

Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona, bez korišćenja povlašćene poreske stope 

 

 Prihodi po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine

 6.

 1

 0

 12

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 7.

 1

 0

 12

 1

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO

 8.

 1

 0

 12

 2

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO

 9.

 1

 1

 12

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 10.

 2

 1

 12

 0

Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 

 Prihodi po osnovu kamata

 11.

 1

 0

 13

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu kamata, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 12.

 1

 0

 13

 1

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu kamata, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO

 13.

 1

 0

 13

 2

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu kamata, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO

 14.

 1

 1

 13

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kamata, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 15.

 2

 1

 13

 0

Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu kamata, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 

 Prihodi po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike

 16.

 1

 0

 14

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 17

 1

 0

 14

 1

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO

 18.

 1

 0

 14

 2

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO

 19.

 1

 1

 14

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 20.

 2

 1

 14

 0

Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 

 Prihodi po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.) u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana

 21.

 1

 0

 15

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.) u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 22.

 1

 0

 15

 1

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.) u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO

 23.

 1

 0

 15

 2

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.) u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO

 24.

 1

 1

 15

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.) u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 

 Prihodi po osnovu pružanja usluga

 25.

 1

 0

 16

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 26.

 1

 0

 16

 1

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO

 27.

 1

 0

 16

 2

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO

 28.

 1

 1

 16

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto gde će biti pružene ili korišćene, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 29.

 2

 1

 16

 0

Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu usluga bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto gde će biti pružene ili korišćene, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 

Prihodi po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti  

 30.

 1

 0

 17

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 31.

 1

 0

 17

 1

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO

 32.

 1

 0

 17

 2

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO

 33.

 1

 1

 17

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 

 Prihodi po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica   

 34.

 1

 0

 18

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 35.

 1

 0

 18

 1

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO

 36.

 1

 0

 18

 2

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO

 37.

 1

 1

 18

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 

 Prihodi po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV  

 38.

 1

 0

 19

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 39.

 1

 0

 19

 1

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO

 40.

 1

 0

 19

 2

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO

 41.

 1

 1

 19

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 

 Prihodi po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice  

 42.

 1

 0

 20

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 43.

 1

 0

 20

 1

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO

 44.

 1

 0

 20

 2

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO

 45.

 1

 1

 20

 0

Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 

 Prihodi po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku

 46.

 1

 0

 21

 0

Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 47.

 1

 0

 21

 1

Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO

 48.

 1

 0

 21

 2

Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO

 49.

 1

 1

 21

 0

Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 

 Prihodi po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku

 50.

 1

 0

 22

 0

Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 51.

 1

 0

 22

 1

Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO

 52.

 1

 0

 22

 2

Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO

 53.

 1

 1

 22

 0

Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 

 Naknada po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada

 54.

 0

 0

 23

 0

Naknada koja se isplaćuje rezidentnom pravnom licu po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 55.

 1

 0

 23

 0

Naknada koja se isplaćuje nerezidentnom pravnom licu koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 56.

 1

 0

 23

 2

Naknada koja se isplaćuje nerezidentnom pravnom licu koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, pri čemu se porez ne plaća u Republici Srbiji, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO

 57.

 1

 1

 23

 0

Naknada koja se isplaćuje nerezidentnom pravnom licu sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, bez korišćenja povlašćene poreske stope

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove